Algemene Voorwaarden Workshops en Workshop-Arrangementen / Ute’s International Lounge

 

 

Ute Limacher-Riebold PhD

Ute’s International Lounge

Aagje Dekenkade 2

2251 ZV Voorschoten

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist, waaronder wordt verstaan degene die zich inschrijft voor het volgen van een workshop. Als een workshop van een organisatie wordt aangevraagd, is er sprake van opdrachtgever. Degene die een arrangement afneemt van Ute’s International Lounge – Ute Limacher-Riebold PhD – wordt opdragnemer genoemd. Het inschrijven of het accepteren van een offerte impliceert aanvaardig van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

2. Inschrijving

a. Een inschrijving voor een workshop via de website of op het adres van Ute’s International Lounge is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van Ute’s International Lounge.

b. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van betaling.

c. Per workshop of cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. het aantal ligt tussen de vijf en vijftien deelnemers, zolang dit niet nadrukkelijk anders is aangegeven.

d. Zodra een workshop volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk deel te nemen.

e. Ute’s International Lounge bevestigt een inschrijving die is gedaan steeds per e-mail.

f. Als een workshop volgeboekt is, kan de cursist zich (met volledige naam en telefoonnummer) opgeven voor de reservelijst. Mocht er alsnog een plek vrijkomen in een volgeboekte workshop, of zoveel aanmeldingen binnen komen dat een extra workshop of cursus ingepland kan worden, dan informeert Ute’s International Lounge degenen op de reservelijst, op volgorde van inschrijving, zo spoedig mogelijk hierover.

3. Deelnamekosten

Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via de website of via afspraak met Ute Limacher-Riebold PhD, gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld – of met Ute Limacher-Riebold PhD in een offerte afgesproken.

In een offerte voor een arrangement/besloten workshop wordt steeds een totaalbedrag genoemd voor een maximum aantal deelnemers. Bij een eventueel lager werkelijk aantal deelnemers vindt geen restitutie plaats. Bij een «in company»–workshop zijn reiskosten bijkomend, op basis van openbaar vervoer of auto.

In de workshop prijzen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. Ute’s International Lounge behoud zich altijd het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen.

Voor zover niet anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen exclusief 21%BTW.

 

4. Betalingsvoorwaarden

a. De cursist betaalt direct bij het inschrijven op de website.

b. Ute’s International Lounge behoudt zich het recht voor cursisten de toegang tot de workshop te weigeren, indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

c. Wanneer een opdrachtgever de offerte accepteert verstuurt Ute’s International Lounge de opdrachtgever een factuur met betrekking tot het workshop-arrangement.

d. Betaling door de opdrachtgever dient vooraf of achteraf – binnen 30 dagen – in zijn geheel te geschieden.

e. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Ute’s International Lounge voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag en ten minste 120 Euro.

 

5. Annulering door en verhindering van de cursist/opdrachtgever

De cursist/opdrachtgever heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode is afzien van deelname kosteloos. Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf per e-mail aan info@UtesInternationalLounge.com te geschieden.

Indien een cursist/opdrachtgever verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de cursist/opdrachtgever deze person(en) bij Ute’s International Lounge uiterlijk een (1) werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

Bij annulering gelden de volgende regels:

a. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos.

b. Bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de workshop is de cursist/opdrachtgever 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

c. Bij annulering langer dan een week voor aanvang van de workshop is de cursist/opdrachtgever 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

d. Bij annulering korter dan een week voor of na aanvang van de workshop is de cursist/opdrachtgever 100% van de deelnamekosten verschuldigd.

 

6. Annulering door en verhindering van de opdrachtgever

a. Ute’s International Lounge behoudt zich het recht voor bij vier of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Indien de voorgestelde datum niet schickt, kan de annmelding kosteloos worden geannuleerd.

b. Ute’s International Lounge behoudt zich het recht voor om bij een cursus of workshop die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de cursist/opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

c. Bij annulering vier weken tot een (1) week voor de geplande workshoparrangement of cursus, heeft de opdrachtgever Ute’s International Lounge het recht, om een nieuwe datum voor te stellen, zonder kosten door de opdrachtgever.

 

7. Aansprakelijkheid van de cursist/opdrachtgever

Materialien die ter beschikking staan van cursisten blijven ten allen tijde eigendom van Ute’s International Lounge – of van de opdrachtgever voor «in company» workshops. De cursist dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en gereedschap. Door de cursist aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van Ute’s International Lounge zullen worden verhaald op de cursist, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

 

8. Aansprakelijkheid van Ute’s International Lounge

a. Ute’s International Lounge is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop/cursus of schade door de annulering van een workshop of workshop-arrangement, tenzij Ute’s International Lounge opzet of grove schuld kan worden verweten.

b. Indien Ute’s International Lounge op enig moment ondanks het bepaalde in lid a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshop– of arrangementskosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

9. Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshop materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Ute’s International Lounge voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ute’s International Lounge en Ute Limacher-Riebold PhD, is de cursist/opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal en inhoud van de workshop te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

10. Communicatie

a. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig andere communicatie tussen deelnemer/cursist/opdrachtgever en Ute’s International Lounge, is Ute’s International Lounge niet aansprakelijk, tenzij Ute’s International Lounge opzet of grove schuld kan worden verweten.

b. De administratie van Ute’s International Lounge geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de cursist of opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

11. Klachten

a. De opdrachtgever of cursist dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshop of het workshop arrangement of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na afloop van de betreffende workshop en deze te richten aan Ute Limacher-Riebold PhD. Aangaande de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.

b. Eventuele klachten aangaande de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

c. Als een cursist naar oordeel van Ute’s International Lounge hinder veroorzaakt tijdens een workshop of workshop arrangement, dan houdt Ute’s International Lounge zich het recht voor om deze persoon te weigeren als deelnemer aan een eventuele volgende workshop of resterende workshopdag(en).

 

12. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden Workshops en Worshop-Arrangementen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien één of meer fan de bepalingen van deze Algemene Voorwarden of enige andere overeenkomst met Ute’s International Lounge in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door Ute’s International Lounge vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Leiden, tenzij de wet anders voorschrijft.